VOP

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti 321 SVATBA s.r.o.

IČO: 09945512

se sídlem Zdibská 200/25, Kobylisy, 182 00 Praha 8

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 345160

kontaktní email: info@321svatba.cz

kontaktní telefon: 724109654

 (dále jen „pronajímatel“)

 1. Základní ujednání
 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti pronajímatele a fyzické osoby, která mimo svojí podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „nájemce“) uzavírá s pronajímatelem nájemní smlouvu ve smyslu ustanovení § 2316  a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“) s nájemcem prostřednictvím internetové stránky https://svetylkov.cz/ (dále jen „internetová stránka“).
 • Smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat věc dle katalogu umístěném na internetové stránce (dále jen „předmět nájmu“) nájemci k dočasnému užívání, za což se nájemce zavazuje zaplatit nájemné.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 • Tyto obchodní podmínky a smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 1. Informace o předmětu nájmu a nájemném
 2. Informace o předmětu nájmu, jeho hlavních vlastnostech, včetně uvedení výše nájemného, jsou uvedeny v katalogu internetové stránky. Nájemné je uvedeno včetně všech souvisejících poplatků a DPH. Nájemné zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazováno na internetové stránce. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 • Veškerá prezentace předmětu nájmu v katalogu internetové stránky je informativního charakteru a nájemce není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto předmětu nájmu. Veškeré nabídky nájmu umístěné internetovém obchodu jsou nezávazné a nájemce není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto předmětu nájmu (ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).
 • Případné slevy z nájemného nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak.
 1. Uzavření smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem
 2. Náklady vzniklé nájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí nájemce sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. V případě zájmu o uzavření smlouvy nájemce vyplní poptávkový formulář na internetové stránce a odešle jej pronajímateli (dále jen „poptávka“). Podmínkou odeslání poptávky je vyplnění všech povinných údajů v poptávkovém formuláři a potvrzení nájemce o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů.
 • Na základě poptávky pronajímatel ověří dostupnost vybraného předmětu nájmu a na emailovou adresu nájemce uvedenou v poptávce zašle buď (a) potvrzení o přijetí poptávky a zálohovou fakturu pro úhradu nájemného, společně s těmito obchodními podmínkami v textové podobě, nebo (b) informaci o tom, že v nájemcem vybrané době nájmu není vybraný předmět nájmu dostupný.
 • V případě, že ve vybrané době nájmu není předmět nájmu dostupný, může pronajímatel zaslat nájemci na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy. V případě, že nájemce pozměněnou nabídku potvrdí (emailem nebo telefonicky), pronajímatel vystaví zálohovou fakturu na předmět nájmu dle pozměněné nabídky.
 • Smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem je uzavřena zaplacením zálohové faktury.
 • Za úhradu nájemného a jistoty se považuje okamžik připsání příslušné částky na bankovní účet pronajímatele.
 • Pronajímatel uvádí, že dostupnost předmětu nájmu pro vybranou dobu nájmu dle poptávky pronajímatel nájemci garantuje pouze po dobu splatnosti zálohové faktury. Pokud nebude zálohová faktura uhrazena včas a předmět nájmu již nebude dostupný, je pronajímatel oprávněn od již uzavřené smlouvy odstoupit.
 1. Platební podmínky, záloha a jistota
 2. Před předáním předmětu nájmu pronajímatel požaduje zálohu na nájemné, úhradu jistoty a nákladů na dodání předmětu nájmu nájemci. Nájemné a náklady na dodání předmětu nájmu prostřednictvím přepravce nájemce uhradí bezhotovostně na bankovní účet pronajímatele č. 2001943253/2010, vedený u FIO banka a.s.,a to na základě zálohové faktury vystavené pronajímatelem.
 • Nájemce je povinen před předáním předmětu nájmu uhradit pronajímateli jistotu ve výši, kterou pronajímatel nájemci sdělí prostřednictvím emailu. Po skončení nájmu je pronajímatel oprávněn na jistotu započítat pohledávky za nájemcem ze smlouvy, zejména pohledávky z titulu náhrady škody. Podmínky započtení na jistotu pronajímatel zašle nájemci prostřednictvím emailu.
 • Způsob dopravy předmětu nájmu a cenu dopravy nájemce zvolí v poptávce.
 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku nájemce, nese nájemce riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Povinnosti nájemce
 • Při převzetí předmětu nájmu je nájemce povinen zkontrolovat, zda předmět nájmu nevykazuje vady nebo poškození. V případě zjištění vad nebo poškození předmětu nájmu je nájemce povinen tyto vady nebo poškození zaznamenat v reklamačním formuláři, který mu za tímto účelem poskytne pronajímatel.
 • Nájemce je povinen předmět nájmu užívat jako řádný hospodář a k ujednanému účelu. Nájemce není oprávněn provést změnu předmětu nájmu bez předchozího souhlasu pronajímatele.
 • Nájemce je povinen zajistit, že manipulaci s předmětem nájmu bude provádět výhradně dospělá osoba. Pronajímatel neodpovídá za škodu způsobenou předmětem nájmu v důsledku neodborné manipulace a užívání předmětu nájmu.
 • Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu.
 • Nájemce je povinen oznámit pronajímateli poškození, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu bez zbytečného odkladu.
 • Nájemce je povinen vrátit pronajímateli předmět nájmu v den skončení nájmu dle smlouvy. Nájemce může provést vrácení předmětu nájmu osobně nebo prostřednictvím dopravce, kterého uvede v poptávce. V případě prodlení s vrácením předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč denně za každý, byť započatý, den prodlení.
 • Pronajímatel vrátí po skončení smlouvy jistotu, případně sníženou o pohledávky nájemce dle smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne skončení nájmu.
 • Odstoupení od smlouvy
 • Nájemce, který uzavřel smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 • Nájemce může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči pronajímateli. Odstoupení od smlouvy zašle nájemce na emailovou adresu nebo adresu sídla pronajímatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Pronajímatel potvrdí nájemci bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy.
 • Odstoupí-li nájemce od smlouvy, vrátí mu pronajímatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Pronajímatel vrátí nájemci přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím nájemce souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 • Zrušení nájmu
 • Nájemce je oprávněn smlouvu vypovědět (zrušit termín nájmu). Výpověď smlouvy může být učiněna jakýchkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči pronajímateli a doručena na emailovou adresu nebo adresu sídla pronajímatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Pronajímatel potvrdí nájemci bezodkladně přijetí výpovědi.
 • V případě, že nájemce vypoví smlouvu více než 30 dní před domluveným zahájením nájmu, vrátí pronajímatel nájemci nájemné v celé výši. V případě, že nájemce vypoví smlouvu v období 29 -15 dnů před domluveným zahájením nájmu, vrátí pronajímatel nájemci 75 % nájemného. V případě, že nájemce vypoví smlouvu v období 14 – 7 dní před domluveným zahájením nájmu, vrátí pronajímatel nájemci 50 % nájemného. V případě, že nájemce vypoví smlouvu v období 6 a méně dní před domluveným zahájením nájmu pronajímatel nájemné nevrací.
 • Práva z vadného plnění, odpovědnost za škodu
 • Práva a povinnost smluvních stran ohledně odpovědnosti pronajímatele za vady se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanovením § 2318 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 • Při převzetí předmětu nájmu je nájemce povinen předmět nájmu zkontrolovat, zda nevykazuje vady nebo poškození. Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření smlouvy strany věděly a která nebrání užívání předmětu nájmu.
 • Má-li předmět nájmu vadu, pro kterou jej nelze řádně užívat nebo pro kterou jej lze užívat jen se značnými obtížemi, má nájemce právo, aby mu pronajímatel poskytl jiný předmět nájmu sloužící témuž účelu, je-li to v možnostech pronajímatele. Po dobu, po niž nájemce nemohl předmět nájmu řádně užívat vůbec nebo jen se značnými obtížemi, má nájemce právo na prominutí nájemného, anebo na slevu z nájemného nebo snížení nájemného; své právo musí nájemce uplatnit u pronajímatele do konce ujednané doby nájmu, jinak zanikne.
 • Vady nebo poškození předmětu nájmu, pro které nelze předmět nájmu řádně užívat, nebo jej lze užívat jen se značnými obtížemi, je nájemce povinen bez zbytečného odkladu sdělit pronajímateli.
 1. Doručování
 2. Strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty (emailu).
 • Nájemce doručuje pronajímateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Pronajímatel doručuje nájemci korespondenci na emailovou adresu uvedenou v poptávce.
 • Strany mohou rovněž vzájemně komunikovat telefonicky. Pronajímatele lze kontaktovat na telefonním čísle uvedeném v těchto obchodních podmínkách, nájemce bude pronajímatel kontaktovat na telefonním čísle uvedeném v poptávce.
 • Mimosoudní řešení sporů
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Pro řešení sporů mezi nájemcem a pronajímatelem lze rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Pronajímatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Závěrečná ujednání
 • Veškerá ujednání mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Ustanovení občanského zákoníku týkající se ochrany spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele se nevztahují na osoby, které využívají služeb internetové stránky jako podnikatelé. Za podnikatele se, za podmínek stanovených občanským zákoníkem, považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro účely těchto obchodních podmínek se podnikatelem rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.
 • Všechna práva k internetové stránce, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení internetového stránky, fotek, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží pronajímateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat internetovou stránku nebo jeho část bez souhlasu pronajímatele.
 • Pronajímatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetové stránky nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Nájemce nesmí při využívání internetové stránky používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetovou stránku a užívat internetovou stránku nebo její část či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.
 • Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována pronajímatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 • Znění obchodních podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20.4.2023